Việt Nam có cách tiếp cận mới trong nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn