Phải quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn