Triệt phá đường dây vận chuyển heroin lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn