Tuyên án vụ cố ý làm trái tại Navibank

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn