<div>Long An: Sụt lún nghiêm trọng ven kênh, người dân tá túc lề đường</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn